วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

ความหมาย

ปรีชา เศรษฐีธรได้ให้ความหมายของการสอนแบบแบ่งทำกิจกรรมไว้ว่า การสอนแบบนี้จะครูจะเป็นผู้แนะแนวในการทำงานร่วมกันของเด็กนักเรียนในกลุ่ม ในการทำงานร่มกันเป็นกลุ่มนั้น เด็กแต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปคือ ทุกคนได้นำความสามารถมาใช้เต็มที่ในการทำงาน

ความมุ่งหมาย

1.เพื่อฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ

2.เพื่อฝึกการทำงานร่มกับผู้อื่นจนเกิดทักษะกระบวนการกลุ่มสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตได้

3.เพื่อฝึกคุณลักษณะของผู้เรียน เช่นความรับผิดชอบในการทำงาน

4.เพื่อฝึกทักษะการพูด  การคิด การเขียนรายงาน  วิเคราะห์ สรุป

5.เพื่อความกล้าในการแสดงออก

ขั้นตอนการสอนฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการสอนฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

1. ขั้นเตรียม เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดเตรียมวางแผนการสอน โดยเตรียมหัวข้องานที่จะมอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม กำหนดจุดมุ่งหมาย เวลา วิธีการ ตลอดจนเตรียมสื่อการสอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการสอน

2. ขั้นดำเนินการสอน ประกอบด้วย

2.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นจูงความสนใจของผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน ให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ อาจใช้วีทบทวนความรู้เดิม สนทนา ซักถาม อภิปรายนำเรื่อง ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้สอนควรได้แจ้งจุดประสงค์การสอน แจ้งขั้นตอนการทำกิจกรรม กำหนดเวลา และข้อตกลงอื่นๆ ให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกันก่อนเข้ากลุ่มทำกิจกรรม

2.2 ขั้นสอน มีลำดับดังนี้

– แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามจำนวนที่เหมาะสม ให้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มที่น่าสนใจ

– ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ

– แจกเอกสาร บัตรคำถาม หรือสื่อการเรียนที่กลุ่มจำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่ม

– ให้กลุ่มทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด

– ให้แต่ละกลุ่มรายงานผลงานของกลุ่มตามที่ผู้สอนกำหนด

2.3 ขั้นสรุป

– ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปความสำคัญจากการรายงานของแต่ละกลุ่มและผู้สอนให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวคิดในการประยุกต์ใช้

3. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลการทำงานกลุ่มมากน้อยเพียงใด ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน เกิดเจตคติและทักษะในหารทำงานกลุ่มมากน้อยเพียงใด บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ ผู้สอนควรได้ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านต่างๆ ด้วย เช่น ความกระตือรือร้นในการแบ่งกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ ความสนใจ ความกล้าแสดงออก ลักษณะการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ฯลฯ เป็นต้น

ข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

ข้อดี

1.ผู้เรียนได้ฝึกการหาข้อมุลจากแหล่งต่างๆด้วยการฝึกการเขียนการอ่านและการค้นคว้า

2.ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกความคิด ฝึกหน้าที่ในการทำงาน และการช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตนำไปปฏิบัติ ในอนาคต

3.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถและความถนัดในด้านต่างๆ

4.ผู้เรียน เรียนด้วยความกระตือรื้อร้น(Active Learning)เพราะได้ลงมือปฏิบัติตลอดเวลา

5.การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะผุ้เรียนได้มีเวลาอันจำกัดและได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำพึ่งพาอาศัยกัน

ข้อจำกัด

ถ้าผู้สอนไม่เตรียมการสอน ไม่เตรียมสื่อการเรียนการสอนไม่เตรียมงานมอบหมายอย่างกระจ่างชัดเจน ความสำเร็จของการสอนก้อจะไม่บรรลุเป้าหมาย


อ้างอิง

ปรีชา เศรษฐีธร.(2524).หลักการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ.กำแพงเพชร:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

ทิศนา เขมณี.(2551),14วิธีการสอนสำหรับครูมืออาชีพ.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์.(มปป.)กำแพงเพชร:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

Advertisements