เรามาทำเรียนรู้กับวิธีการสอนกันนะคะว่ามีกี่แบบและแต่ละแบบมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจบ้าง….

การสอนคืออะไร

สุมิตร คุณานุกร ได้ให้ความหมายของการสอนไว้ว่าการสอนมิได้หมายถึงการให้วิชาความรู้หรือเนื้อหาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการช่วยให้เด็กได้คิด โดยการถามคำถามเด็กการแนะนำแนะแนวเพื่อช่วยเด็กแก้ปัญหาการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้านต่างๆ

โฮมินท์ เคยกล่าวไว้ว่าการสอนคือการที่บุคคลผู้หนึ่ง(ครู)นำเอาความรู้สึกนึกคิดและชีวิตของตนเองมาเผยแผ่ให้อีกบุคคลหนึ่ง(ผู้เรียน)ทราบเพื่อให้ผู้เรียนได้พิจารณาและเลือกสรรเอาคุณสมบัติ ทัศนคติ และค่านิยมที่จับใจมายึดถือเป็นของตนเองและปฏิบัติตาม

พุทธทาสภิกขุได้ให้ความหมายของการสอนไว้ว่า การสอนคือการคือการนำทางวิญญาณและครูคือผู้นำทางวิญญาณ

***ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การสอนคือ การกระทำของครู เพื่อให้นักเรียนเกิดผลตามความมุ่งหมายของการศึกษาที่วางไว้

วิธีการสอน (Teaching Method) คือ ขั้นตอนที่ผู้สอนดำเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนสำคัญอันเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้ของวิธีนั้น (ทิศนา เขมณี,2551:หน้า3)

         เรายกตัวอย่างมา  6  วิธีคือ

1.วิธีการสอนแบบบรรยาย

2.วิธีการสอนแบบสาธิต

3.วิธีการสอนแบบอภิปราย

4.วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

5.วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา

6.วิธีการสอนแบบโครงงาน

ซึ่งแต่ละวิธีก็มีวิธีการแตกต่างกันไปแล้วแต่ผู้ผู้สอนว่าจะเลือกใช้วิธีการสอนแบบใด

Advertisements