บรรยายความรู้สึก

1.คุณรู้สึกอย่างไรกับการดูคลิป VDO เรื่องใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้

ทำให้เรารู้ว่าครูมีความสำคัญต่อประเทศชาติมาก ครูเป็นผู้สร้างคนให้มีความรู้เป็นคนสอนครูของคนให้เจริญเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพคนที่ดีของสังคม ครูเปรียบเสมือนเงาสะท้อนของศิษย์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตเป็นคนที่คอยชี้แนะแนวทางให้เดินไปในทางที่ถูกต้องไม่นอกลู่นอกทาง ครูจึงเป็นพ่อและแม่คนที่สองที่คอยให้คำปรึกษาแก่ศิษย์ทุกคน

2.คุณได้รับอะไรจากการดูคลิป VDO เรื่องนี้

จากที่ได้ดูวิดีโอเรื่องนี้ รู้ว่าการเป็นครูที่สอนคนให้เป็นคนไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ต้องสะสมประสบการณ์ความรู้ต่างๆมากมาย เพื่อที่จะนำความรู้ที่มีอยู่มาถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ ครูต้องเป็นคนที่มีความอดทนอย่างมากที่จะต้องอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีและต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

3. จุดประสงค์ของการสร้าง VDO นี้เพื่ออะไร

      พุทธิพิสัย เป็นจุดประสงค์ทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านปัญญา  คือ ความรู้ถ้าเราเป็นคนมีความรู้เราสามารถที่จะสอนคนอื่นได้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องศึกษาให้สูงแค่ไหนแค่มีความเข้าใจในสิ่งที่เรารู้ให้มากที่สุดและสามารถนำสิ่งเหล่านั้นรวมกันกลายเป็นความรู้ใหม่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สืบต่อไป

      จิตพิสัย เป็นจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางจิตใจ   คือ ต้องสื่อให้เห็นความสำคัญของอาชีพครูที่ต้องรับภาระหลายอย่างไม่ใช่แค่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว ให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นครู

      ทักษะพิสัย เป็นจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับทักษะในการเคลื่อนไหว และใช้อวัยวะต่างๆของร่างกาย  คือ ครูสามารถที่จะใช้กิริยาท่าทางที่เหมาะสมและคำพูดจา กิริยามารยาทที่อ่อนหวานในการสอนนักเรียนและครูเปรียบเสมือนแหล่งรวมความรู้ทุกอย่างที่นักเรียนซักถามแล้วสามารถได้ความรู้กลับไปต่อยอดได้

Advertisements